REGULAMIN

 1. Niniejszym regulamin określa prawa i obowiązki Klientek Klubu Fitness Fabryka Sylwetki z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Żeromskiego 76. Każda Klientka Klubu Fitness Fabryka Sylwetki zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. W treningu mogą brać udział Klientki, które ukończyły 15 rok życia i  posiadają ważny karnet oraz osoby korzystające z usług klubu na podstawie zakupu jednorazowego wejścia.
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie maja przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku złego samopoczucia, kontuzji, urazów, problemów zdrowotnych, ciąży należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie instruktora.
 5. Karnet jest ważny przez okres 30 dni od daty zakupu .
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji: pod nr telefonu 533 777 027, osobiście w siedzibie Klubu Fabryka Sylwetki przy ul. Żeromskiego 76 w Ostrołęce lub za pośrednictwem facebook-a.
 7. Nieobecność na zarezerwowanych zajęciach należy zgłaszać minimum pół godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć.
 8. Fitness Klub Fabryka Sylwetki zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny. W takim przypadku Klub zwraca pieniądze Klientce. Klientka oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń z tego tytułu.
 9. Płatności za karnety lub wejścia dokonuje się gotówką według aktualnego cennika usług Klubu.
 10. Klub oferuje zniżki szkolne, studenckie dla emerytek za okazaniem ważnej legitymacji.
 11. Klub nie zwraca pieniędzy za wykupione i niewykorzystane karnety.
 12. Klientki Klubu są zobowiązane do pozostawienia rzeczy osobistych w specjalnie przygotowanych do tego celu szafkach.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć jeśli liczba uczestniczek jest mniejsza niż trzy.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia.
 16. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn.
 17. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność  materialną za wyrządzoną szkodę.
 18. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczone na teren Klubu.
 19. Klub zastrzega sobie prawo w okresach świątecznych do skrócenia godzin otwarcia lub do zamknięcia Klubu.
 20. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, palenia tytoniu oraz zażywania środków dopingujących.
 21. Ćwiczący ma obowiązek przynosić strój sportowy oraz obuwie sportowe na zmianę.
 22. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, planu zajęć oraz instruktorów.
 23. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
Reklamy